Ing-Marie Wieselgren

Bild på Ing-Marie

Ing-Marie Wieselgren var psykiatrikern som blev statlig utredare och därefter nationell psykiatrisamordnare.
De senaste åren arbetade hon som chef för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Ing-Marie arbetade inspirerat, innovativt och ihärdigt för allas rätt att utveckla sina förmågor för sig själva, deras närsamhälle och för samhällets strategiska utveckling. Ing-Maries insatser för psykisk hälsa och för att bryta stigmatisering och stärka det förebyggande och främjande arbetet kan inte underskattas.

En grundläggande utgångspunkt Ing-Marie hade var att vi är ETT samhälle där alla behövs. Alla människors fulla potential ska få komma till sin rätt. Ing-Marie drevs av övertygelsen att alla har rätt till hjälp och att det går att hjälpa alla - det gäller bara att anstränga sig tillräckligt. Hon såg alltid den enskilde personen, men även behovet av de strukturella förändringar som behövs för att utveckla arbetet kring psykisk hälsa.

Ing-Marie behöll kontakten med den praktiska psykiatrin genom att varje år arbeta några veckor på Uppsala Universitetssjukhus där hon hade sin läkarbakgrund. Hon gjorde betydande insatser och var en inspiratör för många. Samtidigt var hon ibland obekväm i den meningen att hon utmanade kollegor, organisationer och institutioner när de inte otvetydigt hade den enskildes bästa för ögonen.

Ing-Marie Wieselgren mördades den 6 juli 2022 på öppen gata i Visby, under Almedalsveckan, på väg mellan två seminarier som både handlade om barn och ungas psykiska hälsa. Hon kämpade in i det sista för alla människor som lider av psykisk ohälsa, hon kämpade för dem som inte orkade kämpa mer och för dem vars röst tystnat.

Familjen Wieselgrens viljeyttring
Familjen Wieselgren önskar att Ing-Maries arbete och minne ska bevaras och drivas vidare genom en stiftelse.
Stiftelsen kan stödja initiativ från enskilda, verksamheter och organisationer som i Ing-Marie Wieselgrens anda inspirerar, bryter ny mark, tar initiativ till eller driver förändrings- och förbättringsarbete med fokus på psykisk hälsa.
Stiftelsen samverkar gärna med aktörer som utmanar strukturer och arbetsformer, utifrån förståelsen att det i ett anständigt samhälle finns plats för alla och att det är en rättighet att få utveckla sina förmågor så långt det är möjligt.
Stiftelsen vill stödja initiativ som gynnar psykisk hälsa över alla samhällssektorer och målgrupper. Särskild vikt ska läggas på att fånga risker och stärka skyddsfaktorer för barn och unga. Alla barn, unga och unga vuxna har rätt att bli hörda och sedda samt få det stöd de önskar när det behövs.

Stiftelsen vill verka i ”Ing-Maries anda”. Med det avses:

  • Allt börjar med barnen. Det går inte att nog lyfta vikten av förebyggande och främjande insatser för barn och unga.
  • Banbrytande och modigt. Arbetet bedrivs med optimism, engagemang, envishet och gemensam kraft.
  • Anhöriga och patienter/brukare ska på olika sätt vara involverade och ha en talan i den förändring/utveckling som berör dem.
  • Alla människor ges chans att uppnå sin fulla potential, det är grunden för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Arbetssätt måste förändras. Det går att göra bestående och viktiga förändringar med befintliga resurser om man gör annorlunda.
  • Vikten av ökad dialog och samverkan inom alla samhällssektorer och nivåer kan inte nog understrykas.  Ingen enskild aktör kan ensam minska stigman eller lösa frågorna om förbättrad psykisk hälsa.
  • Systemförändringar måste ske på riktigt och gärna skyndsamt.

Arbetet är gränslöst och drivs i solidarisk anda, såväl nationellt som internationellt. 
Stiftelsen vill vara: 

  • Slagkraftig nog att bidra till bättre förutsättningar för de som lider av, eller arbetar med, psykisk ohälsa för de med störst behov.
  • En kritisk vän, med kunskap, expertis och nätverk nog att initiera och stödja göra de förändringsarbeten som krävs i olika delar av samhället – ett steg i taget.